Home Culture traditions

Chinese celebrate Dragon Boat Festival

Chinese celebrate Dragon Boat Festival

Write: Shakira [2011-06-07]

Participants row their boats during a dragon boat race to celebrate the Dragon Boat Festival, also known as Duanwu Festival, on a river in Jiangyin, Jiangsu province June 6, 2011. [Photo/Agencies] 

Participants compete in a dragon boat race to mark the annual Dragon Boat Festival at Hong Kong's Aberdeen fishing port June 6, 2011. [Photo/Agencies] 

Participants compete in a dragon boat race to mark the annual Dragon Boat Festival at Hong Kong's Aberdeen fishing port June 6, 2011. [Photo/Agencies]